Thursday, February 14, 2008

Happy Valentine's Day

Amaya and Daddy...Valentine's Day Storytime

Amaya says, "Hi everyone. Happy Valentine's Day!"


No comments: